EĞİTİM-ÖĞRETİM

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN TEMEL PRENSİPLERİ

Gaziantep Kolej Vakfı Anaokulunda; etkin öğrenmeye dayalı eğitim programları uygulanmaktadır. Öğrenci merkezli olan bu programların temeli, yetişkinler tarafından yeterince desteklenmeleri durumunda öğrencilerin en iyi öğrenmeyi kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gerçekleştirebilecekleri varsayımıdır. 

Öncelikli amaç özgüveni yüksek, kendi inisiyatifini kullanabilen, ne istediğini bilen ve isteklerini uygulayabilen, düzenli, yardımlaşmayı seven, başkalarına karşı saygılı birey yetiştirmektir. Bu yaklaşımda, çocuk yaparak yaşayarak, içindeki öğrenme isteğini ortaya çıkarıp zevk alarak öğrenir. 

Etkin öğrenme programlarında öğrenme ortamı ve günlük etkinlikler çocukların tüm gelişim alanlarına uygun olarak düzenlenir. Etkin öğrenmenin önemli bir koşulu olarak GKV Anaokulu sınıflarında öğrencilerin çevrelerini kavramsal ve sözel olarak daha iyi algılamalarına yardımcı olacak ve ilgi alanlarına dönük çok çeşitli nesne ve materyaller bulunur.


A)Türkçe Eğitimi:

GKV Anaokulunda öğrencilerin anadilimiz Türkçe’yi doğru konuşmaları ve kullanmalarına çok özen gösterilerek kendilerini ifade edebilme becerisi kazanmaları sağlanır.

a. Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları

Bu çalışmalarda basitten karmaşığa doğru aşamalı bir sıralama izlenir. Çocuklar okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarına havada veya farklı zemin üzerinde parmaklarıyla değişik şekiller oluşturarak başlarlar. Daha sonra üç boyutlu çalışmalardan tek boyutlu çalışmalara geçilir. Bunu çocukların kavram gelişimleri ve konularla ilgili bağlantılar kurmalarına yönelik tanıma, eşleştirme, farklılıkları ayırt etme ve parça-bütün çalışmaları izler.

Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının amacı;

 • Çocukların ilkokul yaşantısına uyum sağlamasını kolaylaştırmak,
 • Okuma yazma için gerekli olgunluğa ulaşmasına katkıda bulunmak,
 • Çocukların el-göz koordinasyonlarını ve kalem tutma becerilerini geliştirilmesini sağlamaktır.

Bu çalışmalarda;

 • Yazıya geçişten önce, el ve parmak kaslarını geliştirici çalışmaların yaptırılmasına,
 • Yazı yazarken, öğrencilerin defteri ve kalemi rahat yazabileceği konumda tutmalarına,
 • Yazı araç ve gereçlerini temiz ve düzenli şekilde kullanabilme becerilerinin kazandırılmasına,
 • Çocuğun kalemi doğru tutmaya özendirilmesine dikkat edilmektedir.

b) Türkçe Dil Etkinlikleri

 

i. Hikaye Öncesi Etkinlikler

 • Grup Sohbeti
 • Parmak Oyunu
 • Şiirler
 • Bilmeceler
 • Tekerlemeler

ii. Hikaye Anı Etkinlikler

 • Kelime dağarcığı geliştirme
 • Dinleme ve anlatma
 • Düşünmekte esneklik kazanma
 • Dili iyi kullanabilme

iii. Hikaye Sonrası Etkinlikler

 • Yaratıcı Dramatizasyon
 • Dramatik Oyun
 • Taklit Oyun
 • Hikaye Oluşturma
 • Pandomi

 

B) Yabancı Dil Eğitimi:

Küreselleşen dünyada etkin bir varlık gösterebilmek için her bireyin birden çok dil bilmesi bir zorunluluktur. Bu nedenle GKV Anaokulunda yabancı dil eğitimi öncelikli konuların başında yer almakta ve öğrencilerimize İngilizce’nin yanı sıra Almanca öğretilmektedir.Yabancı dil eğitimi Türk ve yabancı uyruklu öğretmenler tarafından yoğun bir programla ve zengin görsel-işitsel materyaller kullanılarak zevkli ve eğlenceli bir ortamda verilmektedir.

Yabancı dil eğitiminin amacı öğrencilerin başlangıç düzeyinde yabancı dil dinleme ve konuşma becerilerine temel oluşturacak uygun alt yapıyı sağlamaktır. Öğrencilerin şarkılar söyleyip, oyunlar oynayarak yabancı dili öğrenme ve kullanmaya istekli olmaları, duyduklarını anlayarak konuşma becerilerinin gelişmesi hedeflenir.

 

C) Matematik ve Fen Eğitimi:

Okul öncesi dönemde kazanılan bilgiler, beceriler, matematiksel kavramlar ve sayılarla ilgili olarak yapılan basit etkinlikler ve işlemler, çocuğun ileride alacağı matematik dersinin temelini oluşturmaktadır. Çocuğun bu etkinliklerden zevk alması; sayılarla ilgili matematiksel kavramların ve işlemlerin oyun yoluyla öğretilmesi ilerideki okul yaşantısında matematiği sevmesi açısından çok önemlidir. Çünkü, nesnelerin ne anlama geldiğini ve sayısal etkinliklerin temelini öğrenen çocuğa, basit matematik işlemleri daha kolayca öğretilebilir.

Okul öncesinde, genellikle iki- dört yaşları arasında, nesneleri sayısal olarak ifade edebilen çocuklar, bu dönemin taklit etme özelliğinden dolayı, birden ona, hatta yüze kadar sayıları bilinçli olarak sayabilirler. Oysa bu şekilde sayma, taklit ve tekrarlama nedeniyle yanıltıcı olabilir. Bilinçli sayma ise, çocuğun nesneleri dokunarak bire bir saymasıyla gerçekleşir.

Fen ve doğa eğitimi çocuklarımıza kendi gözlem ve deneyimlerine dayalı, yaparak ve yaşayarak öğrenme, araştırma ve keşfetme olanağı sağlar. Bu şekilde öğrenciler, meydana gelen değişimleri evre evre gözleme imkanı elde edebilir ve neden, niçin, nasıl sorularına kendi deneyimleri ile cevap vermeyi öğrenirler.

 

D) Müzik ve Bilgisayar Eğitimi: 

GKV Anaokulunda müzik eğitimine çok önem verilmektedir. Çünkü temel müzik eğitimi tüm çocukların yaratıcı ve neşeli bir ortamda kendi müziksel gelişimlerini ortaya çıkarmaya yardımcı olur. Alanlarında uzman müzik öğretmenleri tarafından verilen müzik derslerinde öğrencilerin; estetik beğeni düzeyinin geliştirilmesi, nitelikli müzik dinleyicisi olması, sanat ve sanatçıya duyarlı ve saygılı olması, kültürel değerlere sahip çıkan ve geliştiren bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Bilgisayar derslerinde öğrencilerin ağırlıklı olarak oyun aracılığıyla bilgisayar kullanma becerileri kazanmalarına özen gösterilmektedir. GKV Anaokulu öğrencileri sınıflarındaki bilgisayar çalışmalarının yanında periyodik olarak bilgisayar laboratuarından da yararlanmaktadır. Bilgisayar laboratuarı çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak onların ilgi ve dikkatlerini çekecek şekilde özel olarak tasarlanmıştır.

 

E) Resim ve Sanat Eğitimi:

Resim, çocukların duygu, düşünce ve hayallerini doğrudan ve en güzel ifade aracıdır. Resim ve sanat etkinliklerinde çocukların renkleri tanıma ve uyum içinde kullanabilme, yaratıcılığı artırma, estetik gelişimi sağlama, el becerilerini destekleme ve sanatı tanıyıp sevmeleri için çeşitli malzemeler kullanılmaktadır.
Resim ve sanat eğitiminin en yaygın şekli boya ve yoğurma maddeleri ile çalışmadır. Bu sayede çocukların el ve parmak kasları gelişir, keşfetme, buluş ve güven duyguları gelişir. Duygusal doyuma ulaşırlar.
Bu çalışmalarda eğitmenlerimiz, çocuklarımızın tüm gelişim alanlarını destekleyerek onların yetenek ve becerilerini keşfetmelerine yardımcı olmaya özen göstermektedir.
Böylece çocuklarımız kolaylıkla;

 • Günlük yaşamda karşılaştıkları kavramları öğrenmekte,
 • Dikkatini belli bir noktada yoğunlaştırabilmekte,
 • Başladığı bir işi bitirebilme alışkanlığı kazanabilmekte,
 • Bir şeklin mekanda farklı konumlardaki yerleşimini algılayabilmekte,
 • Kısa süreli bellek gelişimi ile hafızasında tutabilmekte,
 • Nesnelerin ortak özelliklerini tanıyıp, ayırt ederek, gruplayabilmekte, eşleştirerek sıralama yapabilmekte,
 • Verilen yönergelere uymayı öğrenmektedir.

 

F) Satranç Eğitimi:

G) Sosyal Etkinlikler:

Öğrencilerimizin başarılı bir sosyalleşme sürecinden geçerek sosyal bireyler olarak yetişmeleri için GKV Anaokulunda çok çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Bu etkinliklerin en yaygın olanları; drama çalışmaları, belirli gün ve hafta kutlamaları, doğum günü toplantıları, müzik ve dans eğlenceleridir.
Veli Katılımları: Velilerimizi sınıf ortamında çocuklarımızla buluşturarak, çocuklarımızın farklı bir grup lideriyle, farklı deneyimler yaşamaları sağlanmaktadır. Velilerimiz belli bir konu hakkında bilgilerini çocuklarımıza aktarırken kendi çocuklarını da sınıf arkadaşları arasında izleme olanağını bulabilmektedir.
Geziler: Anaokulumuzda öğrencilerin dış dünya ile olan bağlarını güçlendirmeye yönelik, programa bağlı çeşitli yakın çevre gezileri düzenlenmektedir.

 

 


© Copyright Gaziantep Kolej Vakfı | Tüm Hakları Saklıdır.